Aktualności

csm_gab_079671e480

Marzysz, aby niczym Claire Randall odbyć podróż w czasie? Teraz masz taką szansę!

Kup w dowolnym salonie empik lub sklepie empik.com książkę Diany Gabaldon „Spisane własną krwią”,  weź udział w konkursie i wygraj pełen niespodzianek weekend dla dwóch osób na Zamku w Mosznej! 

WYNIKI konkursu dla fanów Diany Gabaldon!

Weekend na Zamku w Mosznej spędzi Ewa Łakoma z Puszczykowa. 

GRATULUJEMY!

Gdybyś mógł/mogła przenieść się w czasie, jaką epokę historyczną byś wybrał/-a i dlaczego?

Swoją odpowiedź oraz zdjęcie paragonu dokumentującego zakup książki prześlij na adres konkurs@swiatksiazki.pl.

Powodzenia!

Za ufundowanie nagrody dziękujemy Zamkowi w Mosznej.

Zanim weźmiesz udział w konkursie, uważnie przeczytaj poniższy regulamin. 

Regulamin konkursu „Spisane własną krwią”

1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Spisane własną krwią”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Świat Książki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagrody – weekendu dla dwóch osób na Zamku w Mosznej, jest Moszna  Zamek Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej

1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 18 listopada 2015 r. i trwać będzie do dnia 18 grudnia 2015 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

3.1.1. Dokonać zakupu książki Diany Gabaldon „Spisane własną krwią” w dowolnym salonie Empik w Polsce lub na stronie Empik.com. Zakup musi być dokonany w okresie trwania Konkursu.

3.1.2. Wysłać odpowiedź: „„Gdybyś mógł/mogła przenieść się w czasie, jaką epokę historyczną byś wybrał/-a i dlaczego?”” oraz dołączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu w Sklepie. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

3.2. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@swiatksiazki.pl w terminie do 18 grudnia 2015 włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Konkurs Gabaldon”.

3.3. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników wydawnictwa Świat Książki. Jury przyznając nagrodę i wybierając laureata, weźmie pod uwagę oryginalność i styl wypowiedzi.

3.4. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl nastąpi do dnia 22.12.2015 r.

3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher obejmujący dwa noclegi dla dwóch osób na Zamku w Mosznej, dwa śniadania i dwie obiadokolacje, voucher na zabiegi SPA, ufundowany przez Moszna  Zamek Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej. Termin realizacji voucheru nastąpi w terminie  uzgodnionym z laureatem. Wartość nagrody, po rabatach wynosi 700 zł netto.

3.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Opodatkowanie nagród

4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagrody oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu i rozliczenia podatku dochodowego w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody

6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzcę nagrody najpóźniej do dnia 22.12.2015 r.

6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl najpóźniej do dnia 22.12.2015 r.

6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor drugiego najlepszego tekstu. 

6.4. Nagrody nieodebrane po 05.01.2016 przechodzą na rzecz Organizatora.

6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje

7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.

7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.

7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania

8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.

8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej i profilu Facebook wydawnictwa w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook fundatora nagrody.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwoswiatksiazki.pl.

9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2015