Polityka Prywatności Dressler Dublin Sp. z o.o.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (właściciel marki Wydawnictwo Świat Książki) przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Dressler Dublin dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.wydawnictwoswiatksiazki.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika.

Pliki cookie administratora (Dressler Dublin) to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej (www.wydawnictwoswiatksiazki.pl). Tylko ta strona internetowa może je odczytać.

Pliki cookies stron trzecich

Strona www.wydawnictwoswiatksiazki.pl nie korzysta z serwisów zewnętrznych, które posiadają własne pliki cookie.

Wykaz plików cookie

Strona www.wydawnictwoswiatksiazki.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Niezbędne pliki cookie
wc_cart_hash_# Pomaga uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. stały
wc_fragments_# Pomaga uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. sesja
Czy dane z cookies to dane osobowe?

Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C‑673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140.
 2. [IOD] Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@dressler.com.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Dressler Dublin może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  • podmiotom audytującym naszą działalność,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
  • pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dressler Dublin, przysługuje prawo żądania od Dressler Dublin:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140.
 2. [IOD] Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@dressler.com.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin, jakimi są prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale społecznościowe oraz prowadzenie działań promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu zamknięcia przez nas danego profilu prowadzonego w mediach społecznościowych.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Dressler Dublin może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dressler Dublin, przysługuje prawo żądania od Dressler Dublin:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140.
 2. [IOD] Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@dressler.com.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • wypełnienie obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługa zgłoszeń, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców oraz przyznawanie i wysyłanie nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:
  • Państwa dane osobowe będą co do zasady przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń.
  • Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
  • Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Dressler Dublin może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
  • bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dressler Dublin, przysługuje prawo żądania od Dressler Dublin:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Dressler Dublin z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Dressler Dublin danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140.
 2. [IOD] Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@dressler.com.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • realizacja umowy z kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta),
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Dressler Dublin (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:
  • Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
  • Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Dressler Dublin może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
  • bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dressler Dublin, przysługuje prawo żądania od Dressler Dublin:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Dressler Dublin z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Dressler Dublin danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [ŹRÓDŁO DANYCH I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH] W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:
  • Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta.
  • Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, zaszyfrowane hasło oraz historię współpracy.