Aktualności

csm_4462_99906214462_c64b272733

Aby wygrać voucher na rejs do Szwecji, wystarczy kupić najlepszą książkę Petera Stjernstroma w dowolnym salonie EMPIK-u, zachować paragon, a jego skan lub zdjęcie przesłać na nasz konkursowy e-mail: konkurs@swiatksiazki.pl wraz z odpowiedzią na pytanie:

Gdyby najlepsza książka na świecie istniała naprawdę, jaki nosiłaby tytuł?

Na odpowiedzi czekamy do 13 lutego 2016r, do godziny 23:59!

Zachęcamy do wzięcia udziału, bo zwycięzców będzie dwóch! 

Powodzenia!

Za ufundowanie nagrody dziękujemy UNITY LINE

AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, że zwyciężczyniami konkursu „Najlepsza ksiażka na świecie” współorganizowanym z UNITY LINE zostały:

Aleksandra Szewczyk
Natalia Kołaczek
Serdecznie gratulujemy!

Zanim weźmiesz udział w konkursie, uważnie przeczytaj poniższy regulamin.

Regulamin konkursu „Najlepsza książka na świecie”

1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu

1.1. Organizatorem konkursu „Najlepsza książka na świecie”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Świat Książki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Fundatorem nagród – 2 voucherów na rejs do Szwecji liniami Unity Line – jest firma Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 13 stycznia 2016 r. i trwać będzie do dnia 13 lutego 2016 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

3.1.1. Dokonać zakupu książki Petera Stjernstroma „Najlepsza książka na świecie” w dowolnym salonie Empik w Polsce lub na stronie Empik.com. Zakup musi być dokonany w okresie trwania Konkursu.

3.1.2. Wysłać odpowiedź: „Gdybyś najlepsza książka na świecie istniała naprawdę, jaki nosiłaby tytuł?” oraz dołączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu w Sklepie. W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

3.2. Odpowiedź należy przesłać na adres konkurs@swiatksiazki.pl w terminie do 13 lutego 2016 włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Konkurs Najlepsza książka na świecie”.

3.3. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników wydawnictwa Świat Książki. Jury przyznając nagrodę i wybierając laureata, weźmie pod uwagę oryginalność i styl wypowiedzi.

3.4. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl nastąpi do dnia 20.02.2016 r.

3.5. Nagrodami w Konkursie są dwa vouchery. Jeden zwycięzca może otrzymać jeden voucher.

Voucher uprawnia okaziciela wraz z osobą towarzyszącą do odbycia bezpłatnego rejsu w dwie strony promem Polonia i/lub Skania ważny do 30.11.2016r. Zakres aranżacji obejmuje:

przejazd promem (Polonia i/lub Skania) z autem osobowym w dwie strony

kabinę 2-osobową standard w obie strony

wyżywienie: śniadanie w przypadku rejsu nocnego lub obiad w przypadku rejsu dziennego

opłatę paliwową

3.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Opodatkowanie nagród

4.1. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% ich wartości.

5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagrody oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu i rozliczenia podatku dochodowego w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody

6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzcę nagrody najpóźniej do dnia 20.02.2016 r.

6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl najpóźniej do dnia 20.02.2016 r.

6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor drugiego najlepszego tekstu. 

6.4. Nagrody nieodebrane po 05.05.2016 przechodzą na rzecz Organizatora.

6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje

7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.

7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.

7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania

8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.

8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej i profilu Facebook wydawnictwa w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook fundatora nagrody.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwoswiatksiazki.pl.

9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2016 r.