Aktualności

plakat_MY_555x800

REGULAMIN KONKURSU „MY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MY” (zwanydalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest firma Świat Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000426925 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 146211264, NIP 5252534318, reprezentowana przez Zbigniewa Czerwińskiego, Prezesa Zarządu Spółki (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs ma na celu promocję książki „My” Davida Nichollsa, która trafi do sprzedaży 04.02.2015 roku. 

4. Konkurs rozpoczyna się 04.02.2015i trwa do 06.03.2015. 

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakup książki „MY” Davida Nichollsa (EAN: 9788379438549) odbywa się w księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń w załączniku nr 1), zwanych dalej „Księgarniami”.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie Polski, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 
2. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem posiadania pisemnej i skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w tym na publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu.

3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. zapozna się i zaakceptuje treści niniejszego Regulaminu bez zmian;
b. czasie trwania KonkursuUczestnik, który zakupi w jednej z Księgarń Świat Książki (wykaz księgarń w załączniku nr 1.) książkę „MY” Davida Nichollsa (EAN: 9788379438549)
c. odpowie na pytanie: „Bohaterowie nowej powieści Davida Nichollsa pod tytułem „My” podróżują do wielu miast. Do którego z nich wybrałabyś/wybrałbyś się najchętniej i dlaczego?”
d. prześle na adres e-mail konkurs.my@swiatksiazki.pl lub tradycyjną pocztą z dopiskiem „KONKURS MY” na adres Organizatora Pracę konkursowąw Okresie Trwania Konkursu.
Z chwilą spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: „Uczestnik”).

4. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego uzasadnienia, pod uwagę zostanie wzięte jedno wybrane przez jury

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora.

6. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi, wpisujące je na kartce, którą później wyśle listem dołączając xero paragonu potwierdzającego zakup książki „MY” Davida Nichollsa(EAN: 9788379438549) lub drogą elektroniczną załączając skan lub fotografię paragonu do Organizatora. 

7. Uzasadnienie musi być napisane w języku polskim, własnoręcznie lub na komputerze.

8. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami)

9. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno uzasadnienie, dotychczas nie publikowane, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach, jak też nie zgłoszone do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte.

10. Prace można wysyłać w terminie trwania konkursu, czyli od 04.02.2015 roku do 06.03.2015 roku.

11. Uczestnikbiorąc udział w Konkursie zobowiązany jest podać swoje dane: imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada własnego adresu e-mail zobowiązany jest wpisać swój numer telefonu. Bez kompletu danych Uczestnika(imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) zgłoszenie będzie uznane za nieważne.

12. Organizator zobowiązuje się zabezpieczyć listy, aby do danych osobowych nie miały dostępu osoby trzecie. Po zakończeniu Konkursu Organizatorwybierze najlepszą odpowiedź i ogłosi wynikiKonkursu na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl, www.swiatksiazki.pl, oraz na oficjalnej stronie Organizatora na facebooku. Organizator ogłosi wyniki konkursu 13.03.2015 roku.

NAGRODA

1. Po zakończeniu Konkursu Organizator wybierze spośród 6 Uczestników (słownie: sześciu) laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę atrakcyjność odpowiedzi wpisanejw liście przesłanym do Organizatora. Autor najciekawszego, zdaniem Organizatora, uzasadnienia otrzyma Nagrodę specjalną: voucher na  trzydniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich (szczegóły i warunki pobytu w załączniku nr 2 Regulaminu). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Ośrodka Wypoczynkowego „Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich. 

2. Autorzy kolejnych pięciu najciekawszych, zdaniem Organizatora, uzasadnień otrzymają nagrody dodatkowe:komplet 5 książek (słownie: pięciu)z serii „Leniwa Niedziela” Wydawnictwa Świat Książki:
• „W łóżku z Nabokovem” Leslie Daniels (EAN 9788379430628) o wartości 34,9 zł
• „Niech w końcu coś się zdarzy” Trixi von Bulow (EAN 9788379438723) o wartości 32,9 zł
• „Taniec z przeszłością” Karolina Monkiewicz-Święcicka (EAN 9788379432677) o wartości 29,9 zł
• „Poszukiwany Colin Firth” Mia March (EAN 9788379433810) o wartości  34,9 zł
• „Ostatni list od kochanka”JojoMoyes (EAN 9788379434190) o wartości 34,9 zł
oraz wznowienie książki „Jeden dzień” Davida Nichollsa (EAN 9788380311862) o wartości 29,9 zł. Poszczególne książki wysyłane będą do laureatów w terminie 7 dni od dnia 13.03.2015 roku.

3. Wartość nagrody dodatkowej wynosi 197,4 zł brutto. Organizator pokrywa podatek. 

4. Wartość nagrody specjalnej wynosi 1296 zł brutto. Organizator pokrywa podatek.

5. Organizatorzawiadomi każdego z laureatów na adres e-mail lub numer telefonupodanyw liście przesłanym do Organizatora.

6. Nagroda zostanie wydana laureatowi, po przedstawieniu do wglądu Organizatorowi oryginału paragonu po ogłoszeniu wyników.

DANE OSOBOWE

1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny (dalej również „Dane osobowe”).

2. Organizator Konkursu przetwarza Dane osobowe Uczestnika Konkursu na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia Konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów Konkursu, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w paragrafie REKLAMACJE

3. Organizator zastrzega, że jako administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika. Zgodnie z treścią ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Świat Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000426925 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 146211264, NIP 5252534318, reprezentowana przez Zbigniewa Czerwińskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

5. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania. 

JURY

1. Zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu Praca konkursowa zostanie oceniana przez jury konkursowe w składzie: Specjalista ds. promocji, Sekretarz redakcji, Wydawca (dalej również: „Jury Konkursowe”).

2. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji o wyłonieniu zwycięzców, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru najlepszych Prac konkursowych oparte na subiektywnych odczuciach. 

3. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności decyduje o przyznaniu nagród.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: „Reklamacja”), w formie pisemnej listem poleconym, z dopiskiem: KONKURS „MY” REKLAMACJE

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

3. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia Ogłoszenia Wyników Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszonej Reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg Konkursu. 

2.Regulamin obowiązuje od 04.02.2015 r.

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.wydawnictwoswiatksiazki.pl, www.swiatksiazki.pl oraz u Sprzedawcy-kasjera w Księgarniach.

Załącznik nr 1

Lp. Nazwa Księgarni Miasto Ulica Kod pocztowy Typ lokalizacji

1 Księgarnia Świat Książki Białystok Rynek Kościuszki 32 15-426 wolnostojąca

2 Księgarnia Świat Książki Bielsko-Biała 11 Listopada 40 43-300 wolnostojąca

3 Księgarnia Świat Książki Bydgoszcz Kruszwicka 1 85-213 CH RONDO

4 Księgarnia Świat Książki Częstochowa Dąbrowskiego 1 42-200 wolnostojąca

5 Księgarnia Świat Książki Gdańsk Grunwaldzka 67 80-241 wolnostojąca

6 Księgarnia Świat Książki Gdańsk Obrońców Wybrzeża 1 80-398 GALERIA PRZYMORZE

7 Księgarnia Świat Książki Gdynia Świętojańska 13 a 81-368 wolnostojąca

8 Księgarnia Świat Książki Gdynia Świętojańska 80 81-388 wolnostojąca

9 Księgarnia Świat Książki Gdynia Zwycięstwa 256 81-525 CENTRUM HANDLOWE KLIF

10 Księgarnia Świat Książki Gliwice Zwycięstwa 51 44-100 wolnostojąca

11 Księgarnia Świat Książki Katowice 3 Maja 30 40-097 GALERIA KATOWICKA

12 Księgarnia Świat Książki Katowice Pułaskiego 60 40-289 CH 3 STAWY

13 Księgarnia Świat Książki Kielce Świętokrzyska 20 25-406 GALERIA ECHO

14 Księgarnia Świat Książki Konin Paderewskiego 8 62-510 GALERIA NAD JEZIOREM

15 Księgarnia Świat Książki Koszalin Dworcowa 5/3 75-201 wolnostojąca

16 Księgarnia Świat Książki Kraków                   T. Bora-Komorowskiego 37 31-876 CH KROKUS

17 Księgarnia Świat Książki Kraków Pawia 5 31-154 GALERIA KRAKOWSKA

18 Księgarnia Świat Książki Kraków Medweckiego 2 31-870 CH CZYŻYNY

19 Księgarnia Świat Książki Legnica R. Schumana 11 59-220 CH AUCHAN

20 Księgarnia Świat Książki Lubin Sikorskiego 20 59-339 CH CUPRUM ARENA

21 Księgarnia Świat Książki Lublin Krakowskie Przedmieście 57 20-076 wolnostojąca

22 Księgarnia Świat Książki Łódź Pabianicka 245 93-457 CH PORT

23 Księgarnia Świat Książki Łódź Piłsudskiego 94 92-202 CH TULIPAN

24 Księgarnia Świat Książki Łódź Piłsudskiego 15/23 90-307 GALERIA ŁÓDZKA

25 Księgarnia Świat Książki Łódź Piotrkowska 51 90-413 wolnostojąca

26 Księgarnia Świat Książki Łódź Zielona 4 90-414 wolnostojąca

27 Księgarnia Świat Książki Opole Ozimska 4 45-047 GALERIA PIASTOWSKA

28 Księgarnia Świat Książki Opole pl. Kopernika 16 45-040 CH SOLARIS

29 Księgarnia Świat Książki Piła 14 lutego 26 64-920 GALERIA VIVO!

30 Księgarnia Świat Książki Poznań Matyi 2 61-586 CH POZNAŃ CITY CENTER

31 Księgarnia Świat Książki Poznań Św. Marcin 45 61-806 wolnostojąca

32 Księgarnia Świat Książki Poznań Wrocławska 5 61-838 wolnostojąca

33 Księgarnia Świat Książki Radom Chrobrego 1 26-609 GALERIA SŁONECZNA

34 Księgarnia Świat Książki Rumia Grunwaldzka 108 84-230 CH PORT RUMIA

35 Księgarnia Świat Książki Rzeszów Piłsudskiego 44 35-001 GALERIA RZESZÓW

36 Księgarnia Świat Książki Szczecin Mieszka I 73 71-011 CH ATRIUM-MOLO

37 Księgarnia Świat Książki Szczecin Niepodległości 36 70-412 CH KASKADA

38 Księgarnia Świat Książki Toruń Grudziądzka 162 87-100 CH KOMETA

39 Księgarnia Świat Książki Wałbrzych H. Wieniawskiego 19 58-306 CH AUCHAN

40 Księgarnia Świat Książki Warszawa Jubilerska 1/3 04-190 CH KING CROSS PRAGA

41 Księgarnia Świat Książki Warszawa Solidarności 119/125 00-897 wolnostojąca

42 Księgarnia Świat Książki Warszawa Okopowa 58/72 01-042 DOM MODY KLIF*

43 Księgarnia Świat Książki Wrocław Legnicka 58 50-128 GALERIA MAGNOLIA PARK

44 Księgarnia Świat Książki Wrocław Krzywoustego 126 51-421 CH KORONA

45 Księgarnia Świat Książki Wrocław pl. Dominikański 3 50-159 GALERIA DOMINIKAŃSKA

46 Księgarnia Świat Książki Zabrze pl. Teatralny 12 41-800 CH PLATAN

47 Księgarnia Świat Książki Zielona Góra Batorego 128 65-730 CH AUCHAN

*Księgarnia otwarta do 28.02.2015 roku.

Załącznik nr 2

OŚRODEK SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWY „ZŁOTY SEN”

Złotniki Lubańskie, 59-820 Leśna

Tel. +48 75 72 11 392

Fax. +48 75 72 11 259

e-mail: recepcja@zloty-sen.pl

www.zloty-sen.pl

Pakiet obejmuje świadczenia dla 2 osób: 

2 noclegi w pokoju 2- osobowym hotelowym lub domku ( telefon, telewizor, radio, lodówka) 

2 śniadania w formie bufetu szwedzkiego, 

2 obiadokolacje z lampką wina 

2 Karnety na zabiegi w strefie SPA : 

1 Masaż gorącymi kamieniami 

1 Kapsuła Derma Life 

1 Zabieg łagodząco-uspokajający 

1 zabieg na dłonie 

1 zabieg na stopy 

1 masaż mechaniczny w połączeniu z lampami IR 

1 sauna 

relaks: 

do dyspozycji Gości: 

rowery górskie, kije nordicwalking, tenis stołowy 

parking niestrzeżony niepłatny